10 August 2017

आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्र .१ सराव प्रश्नपत्रिका

आकारिक मूल्यमापन चाचणी प्रश्नपत्रिका इयत्ता १ ली ते ८ वी खालील सर्व विषयांच्या  प्रश्नपत्रिका download करा.

ई 1 ते  4 थी वर्ष 2017-18 च्या आकारीत चाचणी - 1 सराव प्रश्नपत्रिका 


१) १ ली  ...         Download   
२)  २ री ....         Download  
३) ३ री सर्व ..      Download  
४)  ४ थी सर्व ..    Download  


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्र .१ प्रश्नपत्रिका (प्रथम सत्र )

   ➡➡➡  DOWNLOAD ⬅⬅⬅⬅⬅⬅

सौजन्य :http://primaryteachermaharashtra.blogspot.in/2016/08/blog-post.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्र. १  प्रश्नपत्रिका  संग्रह ....


 सौजन्य- श्री एकनाथ गायकवाड सर ..


 १) १ ली  ...

 २)  २ री .....

३) ३ री सर्व ...

४)  ४ थी सर्व .....
 ५ )  ५ वी सर्व ........
सौजन्य : https://amolwaghmode13.blogspot.in/p/a.html

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⧪ इयत्ता पाचवी चाचणी  प्रश्नपत्रिका एक्सेल स्वरुपात   ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


इयत्तानिहाय घटक चाचणी pdf स्वरूपात प्रश्नपत्रिका
 • इयत्ता
  घटक चाचणी  सत्र-प्रथम (निर्मितीश्री.सोनवणे सर )
  पहिली

  दुसरी

  तिसरी
  चौथी
  पाचवी
  Download
  सहावी
  Download
  सातवी
  Download
सौजन्य : http://mahazpschoollive.blogspot.in/p/blog-page_25.html

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

आकारिक मूल्यमापन चाचणी क्र .१ प्रश्नपत्रिकाइयत्ताडाउनलोडडाउनलोडडाउनलोडडाउनलोडडाउनलोड
1पहिलीमराठीगणित---
2दुसरीमराठीगणित---
3तिसरीमराठीगणितइंग्रजीपरिसर अभ्यास-
4चौथीमराठीगणितइंग्रजीपरिसर अभ्यास-
5पाचवीमराठीगणितइंग्रजीपरिसर अभ्यासहिंदी
6सहावीसर्व विषय----
7सातवीसर्व विषय----
8आठवीमराठीगणितइंग्रजीसा. विज्ञानहिंदी

श्री उमेश उघडे सर यांच्या ब्लॉग वरून ,साभार .
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

  DOWNLOAD  

सौजन्य  : http://shobhakokate.blogspot.in/2016/09/blog-post_83.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
अकारिक चाचणी क्र.१   
इयत्ता १ ली सर्व विषय ➡ डाऊनलोड
 इयत्ता २ री सर्व विषय ➡ डाऊनलोड
  इयत्ता ३री सर्व विषय  डाऊनलोड
  इयत्ता ४ थी सर्व विषय ➡ डाऊनलोड
  इयत्ता ५वी सर्व विषय ➡ डाऊनलोड
  इयत्ता ६ वी सर्व विषय ➡ डाऊनलोड
  इयत्ता ७ वी सर्व विषय ➡ डाऊनलोड
 इयत्ता ८ वी  सर्व विषय  डाऊनलोड
 कला, कार्यानुभव व शारीरिक शिक्षण यांची तोंडी व प्रात्यक्षिक 
➡  डाऊनलोड  

सौजन्य : http://popatraochougule.blogspot.in/p/blog-page_82.html
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Pages